FARMY WIATROWE

Posiadamy kompetencje, zasoby i wiarygodnych partnerów umożliwiające realizację projektów budowy farm wiatrowych. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, ustalając razem z inwestorem zakres wsparcia, harmonogram rzeczowo-finansowy i najlepsze rozwiązania techniczne. Po zakończeniu budowy i uruchomieniu zapewniamy serwis polegający na obsłudze i utrzymaniu obiektu.

Inwestycja polegająca na budowie farmy wiatrowej dzieli się na sześć zasadniczych etapów:

I. Identyfikacja i wybór lokalizacji
Jeden z najistotniejszych dla powodzenia całego przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania energii wiatru. Inwestor musi w nim dokonać wyboru najlepszej lokalizacji dla inwestycji pod względem warunków wiatrowych tzw. wietrzności, braku wad prawnych, wpływu na otoczenie i ochronę środowiska, możliwości podłączenia do sieci elektroenergetycznej i środowiskowe.
II. Wykonanie analiz, ekspertyz i uzyskanie pozwoleń
Obejmuje przeprowadzenie wszelkich wymaganych analiz, ekspertyz i uzyskanie zezwoleń koniecznych do rozpoczęcia etapu III, czyli prac budowlanych. Kluczowe elementy tego etapu to analizy energetyczne i ekonomiczne, ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ustalenie i uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z umowa o przyłączenie do sieci, wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie promesy koncesji na działalność.
III. Prace budowlane – tworzenie infrastruktury

Etap ten obejmuje adaptację i wykonanie dróg dojazdowych, prace związane z wykonaniem wewnętrznej infrastruktury elektrycznej farmy (połączeniempomiędzy poszczególnymi elektrowniami wiatrowymi), a także wykonaniem  przyłącza do sieci wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (transformatory, rozdzielnia – jeśli jest to wymagane), prace związane z wykonaniem fundamentów pod elektrownie wiatrowe, transport elektrowni i ich instalacja. Po zakończeniu prac następuje odbiór techniczny i procedura uzyskania pozwolenie na użytkowanie w celu dokonania odbioru końcowego

IV. Uruchomienie farmy i rozpoczęcie działalności

W tej fazie elektrownia wiatrowa rozpoczyna swoją działalność polegająca na produkcji energii elektrycznej. Elektrownie wiatrowe nie zużywają żadnego paliwa i dzięki temu ich koszty eksploatacyjne są niskie w porównaniu z kosztami eksploatacyjnymi elektrowni konwencjonalnych. W strukturze tych kosztów można wyróżnić koszty związane m.in. z naprawami, konserwacją (serwisowaniem), częściami zamiennymi, administracją i obsługą, podatkami i ubezpieczeniem.

V. Zakończenie działalności farmy – likwidacja

W przypadku inwestycji w energetyce wiatrowej w fazie likwidacji czyli po zakończeniu eksploatacji należy zadbać doprowadzenie danej lokalizacji do stanu i wyglądu z przed inwestycji. W przypadku energetyki wiatrowej będzie wiązało się z usunięciem elektrowni wiatrowych i ich utylizacją, rozebraniem istniejącej wewnętrznej infrastruktury elektrycznej, usunięciem wszelkich budynków (stacja monitoringu), a także co jest jak się wydaje najbardziej kosztowne usunięciem potężnych fundamentów i zagospodarowaniem po nich terenu.