PRODUKUJEMY

Produkujemy kontenerowe stacje transformatorowe, ale naszą zaletą
jest kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury
elektroenergetycznej obejmująca m.in.: produkcję kontenerowych stacji transformatorowych i stacji typu PZO (punktów zdawczo-odbiorczych);

  • budowę linii kablowych i napowietrznych;
  • montaż aparatury i urządzeń SN i nn;
  • instalację systemów zarządzania i kontroli sieci elektrycznej;
  • audyt diagnostyczny, modernizację i remonty obiektów elektroenergetycznych;
  • pomiary i rejestrację stanów pracy i parametrów sieci, w tym analizę zarejestrowanych danych;
  • badania pomontażowe i rozruch urządzeń, systemów i instalacji elektroenergetycznych;
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej.