FARMY FOTOWOLTAICZNE

Realizujemy projekty kompleksowej budowy i obsługi elektrowni fotowoltaicznych o różnej skali i poziomie trudności. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie odpowiadając tym samym na
potrzeby naszych klientów i Inwestorów. Projektujemy, załatwiamy formalności, dobieramy najlepsze komponenty, budujemy i uruchamiamy całą instalację. Po zakończeniu budowy i uruchomieniu zapewniamy również serwis polegający na obsłudze i utrzymaniu obiektu. Inwestycja polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej dzieli się na sześć zasadniczych etapów:

I. Wybór lokalizacji

Lokalizacja musi umożliwić posadowienie instalacji PV i jej podłączenie przez energetykę. Bardzo ważne jest uzyskanie informacji czy w gminie jest  opracowane studium lub obowiązuje plan, który umożliwia posadowienie instalacji PV.

II. Opracowanie projektu koncepcyjnego

Projekt koncepcyjny jest elementem wniosku jaki należy złożyć do miejscowego zakładu energetycznego, aby uzyskać warunki przyłączenia farmy słonecznej do sieci. Ustalamy w nim parametry elektrowni oraz dołączamy niezbędne załączniki, pozwalające zweryfikować parametry zastosowanych systemów konstrukcji PV i poszczególnych urządzeń (np. paneli fotowoltaicznych i inwerterów).

III. Uzyskanie warunków przyłączenia

Uzyskanie warunków przyłączenia jest kluczowym elementem inwestycji. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia wymaga także przedstawienia tytułu prawnego do gruntu (własność, dzierżawa), warunków zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (w przypadku mikroinstalacji często wystarczy zgoda gminy na posadowienie instalacji oraz brak sprzeciwu starostwa), mapy poglądowej.

IV. Koncesja

Dysponując tytułem prawnym do gruntu wraz z warunkami przyłączenia, należy uzyskać koncesję na wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego. Udziela jej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o specjalnie złożony wniosek z załącznikami. W następnej kolejności oczekujemy na promesę, stanowiącą przyrzeczenie wydania koncesji.

V. Budowa

Główne etapy procesu to wykonanie fundamentów, montaż stołów, montaż paneli słonecznych, montaż inwerterów, montaż i podłączenie stacji transformatorowej. Niezmiernie ważną rolę odgrywa logistyka dostaw materiałowych i prac.

VI. Uzyskanie koncesji

Uzyskanie koncesji od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), aby obracać zielonymi certyfikatami i uruchomienie oraz odbiór elektrowni słonecznej przez energetykę to ostatnie elementy inwestycji.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY INWESTYCJĄ W FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ?

TO WARTO WIEDZIEĆ

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów formalno-prawnych i uzyskaniem wielu zgód urzędowych. Inwestor musi być przygotowany na żmudny proces dokumentacyjny stwarzający duże problemy i wymagający znajomości przepisów z zakresu postępowania administracyjnego.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej dzieli się na kilka etapów i obejmuje średnio okres ok. 24 miesięcy (same prace budowlano montażowe trwają około 2 miesięcy). Dla elektrowni o mocy 1 MW w naszym klimacie wymagany jest teren o powierzchni ok. 1,7 ha (wielkość terenu może ulec zmianie w zależności od zastosowanej technologii). Bardzo ważne jest, aby teren nie był objęty programem Natura 2000.

Jeżeli teren, który chcemy przeznaczyć na budowę elektrowni fotowoltaicznej jest uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego, to powinien znajdować się w nim zapis o przeznaczeniu tego terenu na cele związane z fotowoltaiką.

Cykl budowy farmy PV