AKCJE

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:

  • 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie
głosów z tych akcji w ELQ S.A.

Struktura akcjonariatu:

LpAkcjonariuszLiczba Akcji% AkcjiLiczba Głosów% Głosów
1Veltoro Sp. z o.o.95 000 00095,0095 000 00095,00
2Pozostali5 000 0005,005 000 0005,00
Razem 100 000 000100,00100 000 000100,00
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W SPÓŁCE ELQ S.A.

 

SERIA AKCJILICZBA AKCJIPROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYMLICZBA GŁOSÓWPROCENTOWY UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZ
A343 0000,34%343 0000,34%
B50 0000,05%50 0000,05%
C62 5000,06%62 5000,06%
D116 5000,12%116 5000,12%
E361 0000,36%361 0000,36%
F4 067 0004,07%4 067 0004,07%
G95 000 00095,00%95 000 00095,00%
 100 000 000100,00%100 000 000100,00%