Raporty bieżące

ELQ S.A. realizuje obowiązki informacyjne za pomocą Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI) dedykowanej dla Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) i administrowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (system ESPI), nadzorowanego przez Komisję
Nadzoru Finansowego.

System EBI służy do realizowania obowiązków informacyjnych, w zakresie informacji bieżących i okresowych.

System ESPI służy do realizowania obowiązków informacyjnych, w szczególności wynikających z przepisów:

  • rozporządzenia MAR;
  • ustawy o ofercie publicznej;
  • ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  • regulaminu rynku regulowanego, o którym mowa w art. 28 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Powered by studio impress 2022

ELQ S.A ul. Jagiellońska 81/83, tel./fax.:+48 34 366 14 39, NIP: 8992609747, KRS: 0000368054 Kapitał Akcyjny: 10.000.000,00 zł